RODO

Obowiązek informacyjny Onespace Events wobec klientów, kontrahentów, dostawców Onespace Events Sp. Z O.O. Sp. K.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Onespace Events Sp. Z O.O. Sp. K. siedzibą w Warszawie, ul. Wyczółki 70, 02-820 Warszawa (administratora danych („ONESPACE EVENTS”).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ONESPACE EVENTS w celu:

  1. Nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie/realizacji usługi; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ONESPACE EVENTS, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnione interesy realizowane przez ONESPACE EVENTS, będące podstawą przetwarzania; polegają na: określeniu preferencji klientów, przedstawieniu odpowiedniej oferty, realizacji zakresu umowy/usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wymagany do przygotowania oferty i/lub okres trwania umowy;
  2. marketingu własnych produktów lub usług ONESPACE EVENTS; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ONESPACE EVENTS, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnione interesy realizowane przez ONESPACE EVENTS, będące podstawą przetwarzania; polegają na: promocji własnych produktów lub usług, promocji ONESPACE EVENTS, określeniu preferencji klientów, przedstawieniu odpowiedniej oferty informowaniu o eventach ONESPACE EVENTS; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wymagany do przygotowania oferty i/lub okres trwania umowy;

Ma Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków ONESPACE EVENTS wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od ONESPACE EVENTS potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez ONESPACE EVENTS, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od ONESPACE EVENTS sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od ONESPACE EVENTS usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od ONESPACE EVENTS ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający ONESPACE EVENTS zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od ONESPACE EVENTS w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a ONESPACE EVENTS. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby ONESPACE EVENTS przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które ONESPACE EVENTS przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.

Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez ONESPACE EVENTS. Przy czym jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z ONESPACE EVENTS pod adresem poczty elektronicznej: j.przadka@onespace.com.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby ONESPACE EVENTS podanym powyżej z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • kancelarie notarialne,
  • doradcy podatkowi,
  • bank prowadzące rachunek w celu rozliczeń,
  • bank depozytariusz,
  • kancelarie świadczące usługi księgowe,
  • podwykonawcy i współpracownicy (w ramach prowadzenia projektów)
  • organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego),
  • Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie